Terms & Conditions

 1. Inscripció, confirmació y contracte
 1. En el moment de fer la inscripció a Kids&Cat, es genera automàticament un contracte.
 2. Aquest contracte es pot realitzar via mail, per escrit, verbalment o per telèfon.
 3. El document del contracte cobreix a totes les persones esmentades en la inscripció i que vagin a fer l’activitat, i ha d’incloure les següents dades : nom de l’activitat (punt II.1), nombre de participants, data i horari.
 4. El contracte té validesa des de la confirmació per part de Kids&Cat.
 5. El client rebrà una confirmació per escrit, sempre i quan la inscripció es realitzi abans de 24 hores de l’activitat.
 1. Contingut/ Prestacions
 1. La durada i el contingut de cada activitat es basen generalment en la descripció que es troba en la nostra pàgina web. Existeix la possibilitat de realitzar-hi canvis segons necessitats individuals, sempre i quant aquestes necessitats estiguin acordades prèviament entre Kids&Cat i el client.
 2. El desenvolupament de la ruta pot ser diferent a allò previst en un principi, degut a les característiques concretes del grup (interessos, edats, etc…) o degut a les condicions meteorològiques.
 3. Els canvis en l’activitat també es poden donar a conseqüència de la celebració d’events oficials a Barcelona, que ens obliguin a modificar el nostre recorregut o a cancel·lar del tot l’ activitat.
 4. La reducció o el reemborsament de l’import de l’activitat no es produirà excepte en els casos en que l’activitat sigui cancel·lada per causes com les incloses en el punt II.3.
 5. La inscripció a una activitat a Kids&Cat no inclou el dret a escollir un guia o monitor en concret.
 1. Pagament
 1. Kids&Cat té dret a la remuneració de l’activitat per part del client des del moment en que es genera el contracte (ja sigui via e-mail, verbalment o per telèfon). Amb la confirmació de la reserva, el client rebrà també la informació de pagament juntament a la factura de l’activitat.
 2. En cas de reserves d’última hora, el pagament també pot efectuar-se en efectiu al començament de l’activitat.
 3. En cas de que el pagament anticipat de l’activitat no hagi tingut lloc, Kids&Cat es reserva el dret de cancel·lació de la mateixa.
 1. Cancel·lació o canvi de reserva
 1. Si el client cancel·la la ruta o no es presenta a l’activitat, Kids&Cat es reserva el dret d’exigir una indemnització en concepte de despeses de material i desplaçament.
  La indemnització dependrà de la major o menor antelació amb la que es produeixi la cancel·lació de l’activitat:
  – En cas de cancel·lació dins dels 30 dies abans de la data establerta, no hi haurà cap mena de cost.
  – En cas de cancel·lació entre 30 y 7 dies abans de la data establerta, el cost serà del 10%.
  – En cas de cancel·lació entre 7 dies i 24 hores abans de la data establerta, el cost serà del 30%.
  – En cas de cancel·lació dins de les 24 hores abans de la data establerta o la no aparició del client, el cost serà del 100%.
 2. Fins el moment de l’inici de l’activitat, el client pot modificar el nom de la persona participant sense cap cost afegit.
 3. En benefici del funcionament de l’activitat, es recomana fer la cancel·lació o qualsevol canvi en la reserva per escrit i amb la major antelació possible.
 1. Reglament de responsabilitat civil
 1. Perquè l’assegurança de responsabilitat civil del menor tingui validesa, és imprescindible la signatura del tutor legal del menor. En cas que els danys siguin provocats de manera malintencionada pel menor, seran els pares els que responguin per ells (aquest cas no és aplicable a les visites culturals per part d’escoles).
 2. Kids&Cat no es fa responsable de la pèrdua o els danys causats en objectes com càmeres, telèfons mòbils, aparells electrònics o objectes de valor.
 3. El client ha d’arribar puntual al punt de trobada. En cas contrari, el client perdrà el dret a participar en l’activitat. En el cas d’activitats realitzades amb nens sols (sense acompanyant), l’adult responsable del menor l’haurà de recollir al finalitzar l’activitat a l’hora establerta. En cas de no presentar-se, Kids&Cat es reserva el dret d’enviar el menor en un taxi a l’adreça prèviament acordada. Els costos del transport, en aquest cas, aniran a càrrec del client. En el cas que el client hagi d’abandonar prematurament l’activitat, Kids&Cat manté el dret al cobrament de la totalitat de l’import. Això també és aplicable al cas que un o més dels participants tinguin conductes inadequades que posin en perill la seva integritat física i la dels altres ; els costos addicionals de transport, en aquest cas, també aniran a càrrec del client.
 4. Si per causes alienes a Kids&Cat s’ha de cancel·lar l’activitat, intentarem contactar amb el client el més ràpidament possible. Si això no és possible, Kids&Cat no es fa responsable de les despeses resultants. Intentarem, en aquests casos, oferir al client una data alternativa per realitzar l’activitat.
 1. Llei aplicable i lloc de compliment del contracte
 1. La relació contractual es regeix exclusivament per la legislació espanyola.
 2. En cas que el client posi una demanda a Kids&Cat a l’estranger, ???
 3. El lloc d’aplicació de la legislació vigent és Barcelona.